آشنایی با سهامداران

n

ندا محرم زاده میانجی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی مدیریت بازرگانی

m

مجتبی تربت اصفهانی

مدیرعامل

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباط داده ها(ICT)
از سازمان آموزش عالی کشور

کارشناسی مدیریت بازرگانی